Onsdag den 19 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:108

Föredragningslista

2018/19:108

Onsdagen den 19 juni 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 maj

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Johan Hedin (C) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Abir Al-Sahlanis (C) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelser

 

3

Josef Fransson (SD) som ledamot i försvarsutskottet

 

4

Jörgen Warborn (M) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

5

Annicka Engblom (M) som suppleant i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Sven-Olof Sällström (SD) som ledamot i försvarsutskottet

 

7

Annicka Engblom (M) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

8

Arin Karapet (M) som suppleant i Europarådets svenska delegation

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

9

Från 30 till 31 i socialförsäkringsutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

10

Ida Gabrielsson (V) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

 

11

Måndagen den 24 juni kl. 15.00

 

 

Anmälan om avskrivning av proposition

 

12

2017/18:285 Avtal om politisk dialog om samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

13

2018/19:259 av Mikael Oscarsson (KD)
Lagföring av IS-medlemmar

 

14

2018/19:274 av Runar Filper (SD)
Försäljning av sälprodukter

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

15

RiR 2019:20 Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

16

2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

NU

17

2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

NU

18

2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljningar av brister i skolor
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

UbU

19

2018/19:152 Byggnaders energiprestanda
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

CU

20

2018/19:153 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

NU

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2018/19:JuU27 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2018/19:JuU28 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

2 res. (V)

23

Bet. 2018/19:JuU29 Vapenfrågor

26 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

24

Bet. 2018/19:SkU25 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal

1 res. (V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2018/19:AU14 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

1 res. (S, V, MP)

26

Bet. 2018/19:AU15 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

27

Bet. 2018/19:UU8 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

28

Avslutning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.