Onsdag den 2 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:107

Föredragningslista

2017/18:107

Onsdagen den 2 maj 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 10 och onsdagen den 11 april

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 3 maj kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:28 Torsdagen den 26 april

CU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2017/18:475 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Brottslighet i tiggeriets spår

5

2017/18:479 av Ellen Juntti (M)
Påföljder för unga lagöverträdare

6

2017/18:488 av Magnus Oscarsson (KD)
Hot och trakasserier mot djurägare och jägare

7

2017/18:492 av Kristina Yngwe (C)
Hot och trakasserier mot djuruppfödare

8

2017/18:498 av Lars Beckman (M)
Bärgning av bilar

9

2017/18:504 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
EU:s fiskeavtal med Marocko

10

2017/18:516 av Jeff Ahl (-)
Invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2017/18:FPM77 Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet COM(2018) 171

AU

12

2017/18:FPM78 Kommissionen och EU:s utrikestjänsts meddelande om handlingsplanen för militär rörlighet JOIN(2018) 5

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:AU13 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Socialutskottets betänkanden

14

Bet. 2017/18:SoU16 Apoteks- och läkemedelsfrågor

5 res. (SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2017/18:SoU23 Vissa ändringar i läkemedelslagen

Utbildningsutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:UbU11 Studiestöd

9 res. (SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:UbU16 Högskolan

70 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:UbU17 Forskning

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:SoU8 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

5 res. (S, SD, MP, V)

20

Bet. 2017/18:SoU15 Folkhälsofrågor

8 res. (SD, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:SoU33 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

22

Bet. 2017/18:CU20 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

23

Bet. 2017/18:TU13 Fossiloberoende transporter

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

24

Bet. 2017/18:JuU31 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

Försvarsutskottets betänkanden

25

Bet. 2017/18:FöU6 Militära frågor

21 res. (S, M, SD, C, V, L, KD, -)

26

Bet. 2017/18:FöU12 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

27

Bet. 2017/18:FöU13 En amnesti för explosiva varor

2 res. (L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

28

Bet. 2017/18:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

29

Bet. 2017/18:SfU28 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

1 res. (SD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

30

Bet. 2017/18:KU45 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

31

Bet. 2017/18:KU34 Fri- och rättigheter, m.m.

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________