Onsdag den 2 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:13

Föredragningslista

2019/20:13

Onsdagen den 2 oktober 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Mattias Ottosson (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

2

Alexandra Völker (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2019/20:2 Torsdagen den 19 september

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

SkU

5

2019/20:12 Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

SkU

6

2019/20:13 Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

SkU

7

2019/20:19 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

JuU

8

2019/20:20 Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

SkU

9

2019/20:22 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

MJU

10

2019/20:23 Skyldigheter för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

11

2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

12

2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

13

2019/20:263 av Johan Hedin m.fl. (C)

JuU

14

2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

15

2019/20:300 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

16

2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

17

2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Justitieutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:JuU2 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Trafikutskottets betänkanden

19

Bet. 2019/20:TU2 Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

20

Bet. 2019/20:TU3 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:MJU3 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

1 res. (M, SD, KD)

Skatteutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:SkU3 Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

23

Bet. 2019/20:SkU2 Ändring i det nordiska skatteavtalet

Val

24

Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

25

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.