Onsdag den 20 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:136

Föredragningslista

2017/18:136

Onsdagen den 20 juni 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 30 maj

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 73 till 74 i EU-nämnden

Val av extra suppleant

3

Paula Bieler (SD) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2017/18:32 Torsdagen den 14 juni

SkU

5

2017/18:35 Tisdagen den 12 juni

MJU

Anmälan om granskningsrapport

6

RIR 2018:18 Riksgäldskontorets användning av ränteswappar – motiv, resultat och redovisning

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7

2017/18:269 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
Talmannen föreslår att beredningen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

JuU

8

2017/18:272 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Talmannen föreslår att beredningen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

AU

9

2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

SoU

10

2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

SoU

11

2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

SfU

Skrivelser

12

2017/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande
Talmannen föreslår att beredningen av skrivelsen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 1 oktober

NU

13

2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018–2029
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 1 oktober

TU

EU-dokument

14

COM(2018) 279 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 september 2018

TU

15

COM(2018) 371 Förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr …/2018 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021-2027 (”Perikles IV-programmet”) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

JuU

16

COM(2018) 391 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

FiU

17

COM(2018) 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 september 2018

TU

18

COM(2018) 440 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr375/2014
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

KrU

19

COM(2018) 441 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

20

Bet. 2017/18:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (M, SD, C, L, KD)

21

Bet. 2017/18:FiU21 Vårändringsbudget för 2018

1 res. (SD)

22

Bet. 2017/18:FiU30 Årsredovisning för staten 2017

23

Bet. 2017/18:FiU47 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

24

Bet. 2017/18:FiU48 En ny ordning för redovisningstillsyn

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

25

Bet. 2017/18:MJU22 Klimatpolitik

36 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Gemensam debatt bet. 2017/18:AU15 och 2017/18:AU18

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden och utlåtande

26

Bet. 2017/18:AU15 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

2 res. (SD, V)

27

Bet. 2017/18:AU18 Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning

28

Bet. 2017/18:AU16 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

1 res. (SD)

29

Utl. 2017/18:AU19 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (S)

Finansutskottets utlåtande

30

Utl. 2017/18:FiU51 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europeiska unionens egna medel och genomförande av systemet för egna medel
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Trafikutskottets utlåtanden

31

Utl. 2017/18:TU20 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktivet om förvaltning av vägars säkerhet

32

Utl. 2017/18:TU21 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

Näringsutskottets utlåtande

33

Utl. 2017/18:NU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

34

Avslutning

_________________________