Onsdag den 20 september 2017

Föredragningslista 2017/18:7

Föredragningslista

2017/18:7

Onsdagen den 20 september 2017

Kl.

13.00

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2017/18:6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

SfU

3

2017/18:9 Skolstart vid 6 års ålder

UbU

4

2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor

SfU

5

2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

CU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkande

6

Bet. 2017/18:UbU3 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Konstitutionsutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

5 res. (SD)

_________________________