Onsdag den 21 april 2021

Föredragningslista 2020/21:111

Föredragningslista

2020/21:111

Onsdagen den 21 april 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2020/21:21 Torsdagen den 15 april

SkU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2020/21:660 av Lars Beckman (M)
Den ökande jämviktsarbetslösheten

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2021:9 Att komma till Sverige som anhörig – rättssäkerheten i anknytningsärenden

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2020/21:172 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 2

SoU

5

2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

SoU

6

2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

MJU

7

2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

NU

 

Redogörelse

 

8

2020/21:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2020

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2020/21:SfU25 Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper

 

10

Bet. 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2020/21:MJU15 Skogspolitik

26 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2020/21:UbU12 Grundläggande om utbildning

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:MJU14 Kemikaliepolitik

23 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

15

Bet. 2020/21:FiU49 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (KD)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2020/21:UFöU5 Internationella försvarssamarbeten

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:UbU16 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

66 res. (M, SD, V, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:JuU39 Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård

1 res. (S, V, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

 

19

Bet. 2020/21:NU15 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

3 res. (SD, V)

20

Bet. 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession

1 res. (S, V, MP)

21

Utl. 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

7 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle

1 res. (S, V, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2020/21:KU23 Fri- och rättigheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

24

Bet. 2020/21:KU24 Författningsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

25

Bet. 2020/21:UU15 Mellanöstern

8 res. (M, SD, V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.