Onsdag den 21 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:130

Föredragningslista

2016/17:130

Onsdagen den 21 juni 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering (efter debattens slut)

Avtackning

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Runar Filper (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Patrick Reslow (-) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2016/17:568 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Svenskt snus i EU

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2017:16 Från spår till bevis – Polisens forensiska organisation

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel

TU

6

2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 20 september

KU

Skrivelse

7

2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 september

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Gemensam debatt bet. 2016/17:FiU20 och bet. 2016/17:FiU21

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

7 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

9

Bet. 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017

1 res. (SD)

10

Bet. 2016/17:FiU34 Årsredovisning för staten 2016

11

Bet. 2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

2 res. (V)

12

Avtackning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.