Onsdag den 22 april 2020

Föredragningslista 2019/20:109

Föredragningslista

2019/20:109

Onsdagen den 22 april 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 april

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2019/20:32 Onsdagen den 15 april

SoU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

3

RiR 2020:11 Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen?

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2019/20:124 Vissa ändringar i avfallsskattelagen

SkU

5

2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

FöU

6

2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

MJU

 

Skrivelse

 

7

2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019

FiU

 

Redogörelse

 

8

2019/20:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2019

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:FiU33 Ett nytt konto- och värdefackssystem

 

10

Bet. 2019/20:FiU39 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

3 res. (C, V, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:CU12 Ersättningsrätt och insolvensrätt

10 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2019/20:UU9 Nedrustningsfrågor

2 res. (V)

13

Bet. 2019/20:UU12 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:UbU14 Vuxenutbildning

12 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2019/20:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

27 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2019/20:UbU17 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

1 res. (M, SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:CU27 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

1 res. (M, SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:TU10 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2019/20:NU14 Energipolitik

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2019/20:NU15 Handelspolitik

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

22

Bet. 2019/20:UU15 Mänskliga rättigheter

8 res. (SD, V, L)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2019/20:TU9 Cykelfrågor

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

24

Bet. 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor

35 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

25

Bet. 2019/20:MJU12 Övergripande miljöfrågor

19 res. (M, SD, C, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.