Onsdag den 23 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:117

Föredragningslista

2017/18:117

Onsdagen den 23 maj 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdetonsdagen den 2 maj

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2017/18:FPM88 Förordning om tillgång till e-bevisning inom EU och Direktiv om utseende av representant för utlämnande av e-bevisning COM(2018) 226, COM(2018) 225

JuU

Anmälan om granskningsrapport

3

RiR 2018:12 Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget

AU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

4

2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Sammansatta civil- och kulturutskottets betänkande

5

Bet. 2017/18:CKrU1 Politik för gestaltad livsmiljö

6 res. (M, SD, C, L, KD)

Skatteutskottets betänkanden

6

Bet. 2017/18:SkU19 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

8 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

7

Bet. 2017/18:SkU16 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

1 res. (SD, -)

8

Bet. 2017/18:SkU17 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

1 res. (SD, -)

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:UU18 Norden

8 res. (M, SD, C, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:SoU22 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utrikesutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:UU12 Europarådet

3 res. (M, SD, C)

12

Bet. 2017/18:UU13 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:CU22 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

14

Bet. 2017/18:CU23 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

15

Bet. 2017/18:CU28 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Justitieutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:JuU29 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

4 res. (SD, C,

KD, -)

17

Bet. 2017/18:JuU32 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

2 res. (M, SD, -)

Konstitutionsutskottets betänkanden

18

Bet. 2017/18:KU30 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

1 res. (M, SD)

19

Bet. 2017/18:KU42 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

2 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:CU25 En ny lag om ekonomiska föreningar

Socialutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:SoU30 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

8 res. (SD, C, V, L, KD)

22

Bet. 2017/18:SoU32 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

1 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkanden

23

Bet. 2017/18:UbU23 En gymnasieutbildning för alla

7 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

24

Bet. 2017/18:UbU27 Samling för skolan

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

25

Bet. 2017/18:SfU24 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

2 res. (SD)

Kulturutskottets betänkande

26

Bet. 2017/18:KrU9 En kommunal kulturskola för framtiden

8 res. (M, SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

27

Bet. 2017/18:MJU20 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Trafikutskottets betänkande

28

Bet. 2017/18:TU14 Yrkestrafik och beställaransvar

9 res. (M, SD, C, L, KD)

Civilutskottets betänkande

29

Bet. 2017/18:CU24 En ny lag om företagshemligheter

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.