Onsdag den 23 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:24

Föredragningslista

2019/20:24

Onsdagen den 23 oktober 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Jonny Cato (C) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 30 till 31 i utrikesutskottet

Val av extra suppleant

3

Pål Jonson (M) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2019/20:39 av Edward Riedl (M)
Arbetslöshetsmålet

5

2019/20:52 av Thomas Morell (SD)
Beställaransvar utan verkan

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel

SkU

7

2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:23 Skyldigheter för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

8

2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

9

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

10

2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

11

2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:JuU3 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Civilutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:CU2 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkanden

14

Bet. 2019/20:FiU8 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

1 res. (SD)

15

Bet. 2019/20:FiU16 Statistik på upphandlingsområdet

Försvarsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:FöU2 Skyddsobjekt och obemannade farkoster

Kulturutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:MJU4 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

1 res. (M, SD, KD)

Näringsutskottets betänkanden

19

Bet. 2019/20:NU5 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

1 res. (SD)

20

Bet. 2019/20:NU6 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

1 res. (V)

21

Bet. 2019/20:NU7 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

1 res. (SD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:AU3 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

_________________________