Onsdag den 23 september 2020

Föredragningslista 2020/21:13

Föredragningslista

2020/21:13

Onsdagen den 23 september 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Sultan Kayhan (S) som suppleant i skatteutskottet

2

Anders Österberg (S) som suppleant i utrikesutskottet

3

Denis Begic (S) som suppleant i trafikutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Sultan Kayhan (S) som ledamot i skatteutskottet

5

Denis Begic (S) som ledamot i trafikutskottet

6

Anders Österberg (S) som suppleant i skatteutskottet

7

Diana Laitinen Carlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

8

Abraham Halef (S) som suppleant i trafikutskottet

Anmälan om vice ordförande i utskott

9

Anna-Caren Sätherberg (S) som vice ordförande i näringsutskottet fr.o.m. den 10 september

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

10

2020/21:11 Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

JuU

11

2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

12

Bet. 2020/21:FiU7 Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

13

Bet. 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (SD, V, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.