Onsdag den 25 januari 2017

Föredragningslista 2016/17:60

Föredragningslista

2016/17:60

Onsdagen den 25 januari 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

1

2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

TU

2

2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

SfU

Skrivelse

3

2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

NU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

4

2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

5

2016/17:3572 av Maria Weimer m.fl. (L)

NU

6

2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

7

2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C)

NU

med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

8

2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V)

FöU

9

2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

FöU

10

2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD)

FöU

EU-dokument

11

KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 mars 2017

UbU

12

KOM(2016) 823 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om den rättsliga och operativa ramen för det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … [tjänstekortsförordningen]
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 mars 2017

NU

13

KOM(2016) 824 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 mars 2017

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:NU8 Anvisade elavtal

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

1 res. (SD)

16

Bet. 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

17

Bet. 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

17 res. (M, SD, C, L, KD)

18

Bet. 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________