Onsdag den 25 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:111

Föredragningslista

2015/16:111

Onsdagen den 25 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Hans Linde (V) som suppleant i justitieutskottet

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 27 till 28 i kulturutskottet

Val av extra suppleant

4

Maj Karlsson (V) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM84 Viseringsfrihet för Ukraina KOM(2016) 236

SfU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2016:7 Skyddet för pensionssparare – och pensionsbolagens investeringar i säkerställda obligationer

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7

2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

SkU

8

2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti

1 res. (V)

Näringsutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:NU20 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

1 res. (SD)

12

Bet. 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

13

Bet. 2015/16:NU22 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

1 res. (M, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:FöU12 Elsäkerhet

1 res. (SD)

Ärende för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat och bordlagt efter lika röstetal

Trafikutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:TU19 It-politiska frågor

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkanden

17

Bet. 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

2 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkanden

19

Bet. 2015/16:SoU13 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

1 res. (SD)

20

Bet. 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

21

Bet. 2015/16:KU26 Elektroniskt kungörande av författningar

Finansutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:FiU32 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Trafikutskottets betänkande

23

Bet. 2015/16:TU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Skatteutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:SkU26 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

25

Bet. 2015/16:UbU19 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

26

Bet. 2015/16:UbU21 Ytterligare undervisningstid i matematik

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

27

Bet. 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
I detta ärende har framställts yrkande enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen av Jonas Sjöstedtm.fl. (V) om att det i betänkandet framlagda förslaget till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) ska vila i minst tolv månader.

4 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkanden

28

Bet. 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

29

Bet. 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

3 res. (SD, C, L, KD)

Ärende för debatt

Konstitutionsutskottets betänkande

30

Bet. 2015/16:KU30 Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall

1 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.