Onsdag den 25 november 2015

Föredragningslista 2015/16:33

Föredragningslista

2015/16:33

Onsdagen den 25 november 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU1, dock tidigast kl. 16.00

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 november

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 68 till 69 i EU-nämnden

Val av extra suppleant

3

Dag Klackenberg (M) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2015/16:183 av Anette Åkesson (M)
Vidareutveckling av Välfärdsakademin

5

2015/16:203 av Anette Åkesson (M)
Livet på landsbygden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

7

2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

UU

8

2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP)

UU

9

2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

UU

10

2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C)

UU

med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

11

2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V)

UU

12

2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (SD)

UU

med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

13

2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

14

2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (SD)

UbU

med anledning av prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

15

2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (SD)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:KrU3 Ändringar i kulturmiljölagen

Konstitutionsutskottets utlåtande

17

Utl. 2015/16:KU3 Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda

Ärende för avgörande efter debattens slut i FiU1, dock tidigast kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkande

18

Bet. 2015/16:FöU3 Militära frågor

10 res. (SD, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 – Rambeslutet

10 res. (M, SD, C, FP, KD)

Utrikesutskottets betänkanden och utlåtande

20

Utl. 2015/16:UU6 På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020

21

Bet. 2015/16:UU7 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

1 res. (SD)

22

Bet. 2015/16:UU8 Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.

1 res. (C)

Utbildningsutskottets betänkande

23

Bet. 2015/16:UbU5 Internationella skolor

1 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.