Onsdag den 26 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:21

Föredragningslista

2016/17:21

Onsdagen den 26 oktober 2016

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Parentation

ca 16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av sex ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

2

Val av fem personliga suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Avsägelser

3

Lena Asplund (M) som ledamot i valberedningen

4

Maria Stockhaus (M) somsuppleant i Nordiska rådets svenska delegation

5

Helena Bouveng (M) som suppleant i valberedningen

6

Lotta Olsson (M) som suppleant i valberedningen

Anmälan om kompletteringsval

7

Maria Stockhaus (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

8

Helena Bouveng (M) som ledamot i valberedningen

9

Lotta Olsson (M) som ledamot i valberedningen

10

Pål Jonson (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

11

Erik Andersson (M) som suppleant i valberedningen

12

Carl-Oskar Bohlin (M) som suppleant i valberedningen

Utökning av antalet suppleanter

13

Från 30 till 31 i utrikesutskottet

Val av extra suppleant

14

Mikael Oscarsson (KD)som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

15

2016/17:49 av Jens Holm (V)
Öppenhet i TTIP

16

2016/17:54 av Lotta Finstorp (M)
Situationen för polishundar och polishästar

17

2016/17:67 av Krister Hammarbergh (M)
Utredning av utredningsbara brott

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

18

2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:18 Falska polisbilar

19

2016/17:3503 av Kent Ekeroth (SD)

JuU

20

2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

EU-dokument

21

KOM(2016) 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 december 2016

UU

22

KOM(2016) 590 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 december 2016

TU

23

JOIN(2016) 29 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

KrU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

24

Bet. 2016/17:NU7 En samlad torvprövning

1 res. (SD)

25

Bet. 2016/17:NU6 Konkurrensskadelag

26

Bet. 2016/17:NU5 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Finansutskottets betänkanden

27

Bet. 2016/17:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

3 res. (V)

28

Bet. 2016/17:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Justitieutskottets betänkanden

29

Bet. 2016/17:JuU2 Genomförande av EU:s försvarardirektiv

1 res. (SD)

30

Bet. 2016/17:JuU3 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter

Civilutskottets betänkande

31

Bet. 2016/17:CU2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

32

Bet. 2016/17:MJU4 Vildsvin och viltskador

2 res. (S, MP, V)

Trafikutskottets betänkande

33

Bet. 2016/17:TU3 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

2 res. (SD, V)

Utbildningsutskottets utlåtande

34

Utl. 2016/17:UbU7 Ny kompetensagenda för Europa

Finansutskottets utlåtande

35

Utl. 2016/17:FiU18 EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll

36

Parentation kl. 16.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.