Onsdag den 27 april 2016

Föredragningslista 2015/16:99

Föredragningslista

2015/16:99

Onsdagen den 27 april 2016

Kl.

09.00

Val

ca 09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val av ställföreträdande justitieombudsmän

Konstitutionsutskottet har föreslagit:

1

Val av Lilian Wiklund

2

Omval av Cecilia Nordenfelt

Avsägelse

3

Elisabet Fura som chefsjustitieombudsman fr.o.m. den 1 augusti

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2015/16:563 av Robert Hannah (L)
Minoriteternas överlevnad i Irak

5

2015/16:573 av Sofia Fölster (M)
Signalpolitik inom LSS

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM75 Rådsbeslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland KOM(2016) 171

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

7

2015/16:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

8

2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD)

NU

med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

9

2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

10

2015/16:3393 av Olle Felten m.fl. (SD)

SkU

med anledning av prop. 2015/16:162 Revisorer och revision

11

2015/16:3390 av Ola Johansson (C)

CU

med anledning av prop. 2015/16:163 Elsäkerhet

12

2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

14

Bet. 2015/16:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:MJU14 Vattenvård

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2015/16:MJU15 Livsmedelspolitik

11 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

2 res. (SD, V)

18

Bet. 2015/16:FiU23 Riksbankens förvaltning 2015

1 res. (L)

19

Bet. 2015/16:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2015

20

Bet. 2015/16:FiU29 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

2 res. (M, SD, C)

21

Bet. 2015/16:FiU33 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret

Skatteutskottets betänkanden

22

Bet. 2015/16:SkU23 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

23

Bet. 2015/16:SkU24 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten

Trafikutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:TU15 Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Utbildningsutskottets betänkande

25

Bet. 2015/16:UbU15 Högskolan

43 res. (M, SD, C, L, KD)

Socialutskottets betänkande

26

Bet. 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

42 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

_________________________