Onsdag den 27 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:71

Föredragningslista

2020/21:71

Onsdagen den 27 januari 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Senaste dag för avlämnande av propositioner

1

Tisdagen den 23 mars 2021 föreslås som senaste dag för avlämnande av propositioner som avses bli behandlade under innevarande riksmöte för vilka särskild tidpunkt inte är föreskriven

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:342 av Adam Marttinen (SD)
Skärpningar av lagen om särskild utlänningskontroll

3

2020/21:355 av Ciczie Weidby (V)
Gigjobb

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

4

2020/21:351 av Markus Wiechel (SD)
Biståndsmedel till islamistiska organisationer

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

FiU

6

2020/21:84 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 februari

FiU

7

2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

8

2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

9

2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

10

2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

KU

11

2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C)

KU

med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

12

2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

SfU

13

2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

14

2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

15

2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Trafikutskottets betänkande

16

Bet. 2020/21:TU3 Cykelfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:FiU38 Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser

1 res. (S, C, L, MP)

Skatteutskottets betänkande

18

Bet. 2020/21:SkU12 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Justitieutskottets betänkanden

19

Bet. 2020/21:JuU8 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

9 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

20

Bet. 2020/21:JuU11 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

4 res. (S, V, L, MP)

21

Bet. 2020/21:JuU12 Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

22

Bet. 2020/21:JuU13 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

4 res. (S, M, SD, V, KD, MP)


Näringsutskottets betänkanden

23

Bet. 2020/21:NU10 Konkurrensverkets befogenheter

3 res. (M, SD, KD)

24

Bet. 2020/21:NU4 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

25

Bet. 2020/21:NU11 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder

2 res. (S, SD, V, MP)

26

Bet. 2020/21:NU12 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

3 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.