Onsdag den 27 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:68

Föredragningslista

2018/19:68

Onsdagen den 27 mars 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 6 mars

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2018/19:142 av Per Söderlund (SD)
Tjänstemannaansvar

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter

SoU

4

2018/19:65 Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

JuU

5

2018/19:67 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

FiU

6

2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

SoU

7

2018/19:72 Vissa betaltjänstfrågor

FiU

8

2018/19:74 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

UbU

9

2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

JuU

10

2018/19:78 Skärpt straff för subventionsmissbruk

JuU

11

2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol

JuU

12

2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre

SkU

13

2018/19:83 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

FiU

Skrivelser

14

2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

KU

15

2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen

TU

16

2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018

UU

17

2018/19:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018

KU

Redogörelse

18

2018/19:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:50 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

19

2018/19:3036 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

20

2018/19:3040 av Mats Green m.fl. (M)

CU

med anledning av prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

21

2018/19:3039 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

UbU

22

2018/19:3041 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

med anledning av skr. 2018/19:57 Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

23

2018/19:3038 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

24

Bet. 2018/19:SoU13 Äldrefrågor

28 res. (M, SD, C, KD, L)

25

Bet. 2018/19:SoU14 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

7 res. (M, SD, C, V, KD)

Trafikutskottets betänkande

26

Bet. 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkanden

27

Bet. 2018/19:NU7 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2018/19:NU8 Regional tillväxtpolitik

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

29

Bet. 2018/19:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utbildningsutskottets betänkanden

30

Bet. 2018/19:UbU7 Förskolan

28 res. (M, SD, C, V, KD, L)

31

Bet. 2018/19:UbU15 Studiestöd

11 res. (M, SD, C, KD, L)

Socialutskottets betänkande

32

Bet. 2018/19:SoU12 Stöd till personer med funktionsnedsättning

16 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Trafikutskottets betänkande

33

Bet. 2018/19:TU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Finansutskottets betänkande

34

Bet. 2018/19:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkanden

35

Bet. 2018/19:JuU18 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

36

Bet. 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

3 res. (S, V, L, MP)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

37

Bet. 2018/19:SfU24 Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

38

Bet. 2018/19:AU6 Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

39

Bet. 2018/19:AU7 Integration

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkande

40

Bet. 2018/19:KrU13 Frågor om konstarterna och film

20 res. (M, SD, C, V, L)

Skatteutskottets betänkanden

41

Bet. 2018/19:SkU7 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

1 res. (KD)

42

Bet. 2018/19:SkU8 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

1 res. (SD)

43

Bet. 2018/19:SkU10 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, KD, L)

44

Bet. 2018/19:SkU14 Skatteförfarande och folkbokföring

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________