Onsdag den 3 april 2019

Föredragningslista 2018/19:72

Föredragningslista

2018/19:72

Onsdagen den 3 april 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 mars

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 27 till 28 i finansutskottet

3

Från 25 till 26 i skatteutskottet

4

Från 28 till 29 i justitieutskottet

5

Från 29 till 30 i utrikesutskottet

6

Från 26 till 27 i försvarsutskottet

7

Från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet

8

Från 26 till 28 i socialutskottet

9

Från 28 till 30 i utbildningsutskottet

10

Från 26 till 27 i trafikutskottet

11

Från 27 till 29 i näringsutskottet

12

Från 26 till 27 i arbetsmarknadsutskottet

Val av extra suppleanter

13

Sultan Kayhan (S) som suppleant i finansutskottet

14

Ingemar Nilsson (S) som suppleant i skatteutskottet

15

Mattias Vepsä (S) som suppleant i justitieutskottet

16

Carina Ohlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

17

Anders Österberg (S) som suppleant i försvarsutskottet

18

Roza Güclü Hedin (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

19

Marlene Burwick (S) som suppleant i socialutskottet och trafikutskottet

20

Thomas Hammarberg (S) som suppleant i socialutskottet

21

Sanne Lennström (S) som suppleant i utbildningsutskottet

22

Per Lodenius (C) som suppleant i utbildningsutskottet

23

Ida Karkiainen (S) som suppleant i näringsutskottet

24

Niels Paarup-Petersen (C) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

25

2018/19:FPM41 Rapport om genomförande av vattendirektivet och översvämningsdirektivet COM(2019) 95

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

26

2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

UU

27

2018/19:85 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

SoU

28

2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

JuU

29

2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

AU

30

2018/19:93 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

NU

Skrivelser

31

2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 24 april

AU

32

2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 24 april

MJU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

33

2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD)

FiU

med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

34

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

35

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

36

Bet. 2018/19:FiU17 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen

37

Bet. 2018/19:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

7 res. (M, SD, C, V, L)

38

Bet. 2018/19:FiU34 Offentlig upphandling

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

39

Bet. 2018/19:FiU41 Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

Civilutskottets betänkanden

40

Bet. 2018/19:CU9 Associationsrätt

3 res. (M, V, KD)

41

Bet. 2018/19:CU10 Konsumenträtt

12 res. (M, SD, C, L)

Trafikutskottets betänkande

42

Bet. 2018/19:TU5 Infrastrukturfrågor

44 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

43

Bet. 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkanden

44

Bet. 2018/19:NU7 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

45

Bet. 2018/19:NU8 Regional tillväxtpolitik

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

46

Bet. 2018/19:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Trafikutskottets betänkande

47

Bet. 2018/19:TU10 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Näringsutskottets betänkande

48

Bet. 2018/19:NU9 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

2 res. (S, SD, V, MP)

Justitieutskottets betänkanden

49

Bet. 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

23 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

50

Bet. 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

12 res. (M, SD, C, KD, L)

Försvarsutskottets betänkande

51

Bet. 2018/19:FöU9 Militära frågor

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkanden

52

Bet. 2018/19:UbU11 Gymnasieskolan

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

53

Bet. 2018/19:UbU12 Vuxenutbildning

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande och utlåtande

54

Utl. 2018/19:MJU10 Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

55

Bet. 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

40 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.