Onsdag den 3 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:131

Föredragningslista

2019/20:131

Onsdagen den 3 juni 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 maj

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

2

Inga-Lill Sjöblom (S) som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S) fr.o.m. den 24 augusti t.o.m. den 15 december under Gustaf Lantz (S) ledighet

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2019/20:170 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 16 september

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter

2 res. (SD, KD)

5

Bet. 2019/20:TU12 Luftfartsfrågor

18 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

6

Bet. 2019/20:UU16 Det östliga partnerskapet efter 2020

 


 

Försvarsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2019/20:FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

3 res. (SD, C)

8

Bet. 2019/20:FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

61 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2019/20:SoU12 Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

11

Bet. 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

2 res. (SD, V, KD)

12

Bet. 2019/20:SoU19 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

 

13

Bet. 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

1 res. (S, V, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:SkU14 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

1 res. (V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

15

Bet. 2019/20:FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (M, SD, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden och utlåtande

 

16

Utl. 2019/20:UbU20 Vitbok om artificiell intelligens

 

17

Bet. 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning

7 res. (M, SD, C, V, KD)

18

Bet. 2019/20:UbU18 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

 


 

Justitieutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2019/20:JuU21 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

1 res. (M, SD, KD)

20

Bet. 2019/20:JuU33 Vapenfrågor

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2019/20:AU13 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

2 res. (S, V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.