Onsdag den 30 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:122

Föredragningslista

2017/18:122

Onsdagen den 30 maj 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2017/18:44 Torsdagen den 17 maj

FiU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

2

2017/18:FPM91 Direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten COM(2018) 214, COM(2018) 218

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

KrU

4

2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

FiU

 

Skrivelse

 

5

2017/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

FiU

 

Redogörelse

 

6

2017/18:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2018

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2017/18:SfU30 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

1 res. (SD)

8

Bet. 2017/18:SfU26 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

3 res. (SD, V)

9

Bet. 2017/18:SfU29 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

1 res. (SD)

10

Bet. 2017/18:SfU22 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

1 res. (SD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:SkU24 Redovisning av skatteutgifter 2018

2 res. (SD, -)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

12

Bet. 2017/18:UU22 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

1 res. (SD)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

13

Bet. 2017/18:SkU17 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

1 res. (SD, -)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

14

Bet. 2017/18:UU18 Norden

8 res. (M, SD, C, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2017/18:NU16 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

2 res. (S, SD, MP, V)

16

Bet. 2017/18:NU18 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

4 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2017/18:TU15 Väg- och fordonsfrågor

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:TU16 Sjöfartsfrågor

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2017/18:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

20

Bet. 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag

 

21

Bet. 2017/18:KU39 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017

7 res. (M, C, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2017/18:SfU27 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

 

23

Bet. 2017/18:SfU25 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

1 res. (KD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2017/18:UbU25 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande

7 res. (M, SD, C, L, KD)

25

Bet. 2017/18:UbU26 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

1 res. (M, C, L, KD)

26

Bet. 2017/18:UbU10 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

2 res. (SD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

27

Bet. 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

28

Bet. 2017/18:FiU32 Ramverket för finanspolitiken

 

 

Civilutskottets betänkande

 

29

Bet. 2017/18:CU13 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

1 res. (M, C, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2017/18:KU16 Ändrade mediegrundlagar

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

31

Bet. 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar m.m.

5 res. (SD, V)

32

Bet. 2017/18:KU41 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.