Onsdag den 31 januari 2018

Föredragningslista 2017/18:64

Föredragningslista

2017/18:64

Onsdagen den 31 januari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

1

2017/18:15 Torsdagen den 25 januari

NU


Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2017/18:349 av Lotta Finstorp (M)
EU-trailer på hala vägar


Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

CU

4

2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter

SkU

5

2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

JuU

6

2017/18:87 Åsnens nationalpark

MJU


Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

5 res. (M, SD, C, KD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

8

Bet. 2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet

8 res. (SD, V, L, KD)

9

Bet. 2017/18:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

10

Bet. 2017/18:KU27 Riksdagens arbetsformer

2 res. (SD, V)

11

Bet. 2017/18:KU17 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

12

Bet. 2017/18:KU32 Minoritetsfrågor

5 res. (M, C, V, L, KD)

_________________________