Onsdag den 4 november 2020

Föredragningslista 2020/21:29

Föredragningslista

2020/21:29

Onsdagen den 4 november 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 14 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Mats Sander (M) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 2 november 2020 t.o.m. den 2 maj 2021 under Ulrika Heindorffs (M) ledighet

3

Richard Herrey (M) som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 8 december 2020 t.o.m. den 31 januari 2021 under Erik Ottosons (M) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2020/21:57 av Maria Stockhaus (M)
Bullerregler och Sverigeförhandlingen

5

2020/21:71 av Thomas Morell (SD)
Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd

6

2020/21:85 av Boriana Åberg (M)
Taiwans deltagande i WHO

7

2020/21:101 av Robert Hannah (L)
Vård vid förlossningspsykoser

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

8

2020/21:FPM22 Förordning om införande av screening för tredjelandsmedborgare vid yttre gräns COM(2020) 612

SfU

9

2020/21:FPM24 Handlingsplan för att ta tullunionen till nästa nivå COM(2020) 581

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

10

2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

JuU

11

2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

MJU

12

2020/21:44 Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

MJU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

13

2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

14

2020/21:3741 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

15

2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

16

2020/21:3744 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

17

2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

med anledning av prop. 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

18

2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025

19

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

FöU

20

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

FöU

21

2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

FöU

22

2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L)

FöU

med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

23

2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

24

2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

25

2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

26

2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

CU

med anledning av skr. 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

27

2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C)

NU

28

2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

NU

29

2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

NU

EU-dokument

30

COM(2020) 613 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 januari 2021

SfU

31

COM(2020) 652 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 januari 2021

MJU

32

COM(2020) 690 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2021 Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld

UU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

33

Bet. 2020/21:JuU31 Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord

1 res. (S, V, MP)

34

Bet. 2020/21:JuU4 Digital kommunikation i domstolsprocesser

35

Bet. 2020/21:JuU5 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

4 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

Skatteutskottets betänkanden

36

Bet. 2020/21:SkU3 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen

1 res. (KD)

37

Bet. 2020/21:SkU5 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

1 res. (KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.