Onsdag den 5 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:100

Föredragningslista

2018/19:100

Onsdagen den 5 juni 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 maj

2

Anmälan om ledamöter och ersättare i Europaparlamentet

Avsägelse

3

Alice Bah Kuhnke (MP) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 19 juni

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2018/19:244 av Arin Karapet (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

KrU

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 12 juni

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

8

Bet. 2018/19:KU33 Indelning i utgiftsområden

9

Utl. 2018/19:KU37 Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

Trafikutskottets betänkanden

10

Bet. 2018/19:TU14 Sjöfartsfrågor

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

11

Bet. 2018/19:TU16 Väg- och fordonsfrågor

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.