Onsdag den 7 december 2016

Föredragningslista 2016/17:41

Föredragningslista

2016/17:41

Onsdagen den 7 december 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 16 november

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 27 till 28 i försvarsutskottet

 

3

Från 28 till 29 i trafikutskottet

 

 

Val av extra suppleanter

 

4

Sofia Damm (KD) som suppleant i försvarsutskottet

 

5

Roland Utbult (KD) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2016/17:153 av Katarina Brännström (M)
Upphandlingsbrister hos Arbetsförmedlingen

 

7

2016/17:174 av Saila Quicklund (M)
Barnidrottsombudsman

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

8

RiR 2016:30 Statliga investeringar i allmänna farleder

TU


 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

SkU

10

2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SkU

11

2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 13 januari

FöU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

 

12

2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

13

2016/17:3544 av Johan Hedin (C)

JuU

14

2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

JuU

15

2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

16

2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M)

JuU

 

med anledning av prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag

 

17

2016/17:3539 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

 

med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

 

18

2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

FöU

 

EU-dokument

 

19

KOM(2016) 761 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 januari 2017

NU

20

KOM(2016) 765 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 januari 2017

CU


 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

21

Bet. 2016/17:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

23

Bet. 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3 res. (SD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

24

Bet. 2016/17:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1 res. (M)

 

Skatteutskottets betänkande

 

25

Bet. 2016/17:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

4 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2016/17:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

3 res. (SD, C, V)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2016/17:SkU10 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

1 res. (M, C, L, KD)

28

Bet. 2016/17:SkU12 Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

29

Bet. 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

30

Bet. 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

40 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

31

Bet. 2016/17:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

3 res. (M, SD, C)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2016/17:SkU9 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

2 res. (M, SD, C, L, KD)

33

Bet. 2016/17:SkU11 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

34

Bet. 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

5 res. (M, SD, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.