Onsdag den 7 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:120

Föredragningslista

2016/17:120

Onsdagen den 7 juni 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 16 och onsdagen den 17 maj

 

 

Avsägelser

 

2

Helen Engholm (V) som ersättare i riksdagen fr.o.m. i dag

 

3

Hans Linde (V) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

 

4

Stefan Jakobsson (SD) som suppleant i justitieutskottet

 

5

Runar Filper (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

6

Heidi Karlsson (SD) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juni

 

 

Anmälan om ersättare

 

7

Crister Spets (SD) som ersättare fr.o.m. den 2 juni t.o.m. den 30 juni under Jeff Ahls (SD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

8

Runar Filper (SD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

9

Patrick Reslow (-) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Meddelande om frågestund

 

10

Torsdagen den 8 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2016/17:FPM91 Förordning om Digital Portal KOM(2017) 256

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

12

2016/17:199 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

FöU

13

2016/17:200 Miljöbedömningar

MJU

14

2016/17:201 Elberedskapsavgift

FöU

15

2016/17:202 Biogas i naturgasnätet

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

2 res. (SD)

17

Bet. 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2016/17:UFöU5 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

19

Bet. 2016/17:KrU12 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

1 res. (SD)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet

1 res. (V)

21

Bet. 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2016/17:TU16 Cykelfrågor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

23

Bet. 2016/17:TU17 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

15 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2016/17:UbU22 En skyldighet att erbjuda lovskola

2 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Gemensam debatt bet. 2016/17:KU23 och utl. 2016/17:KU12

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

 

25

Bet. 2016/17:KU23 Förebyggande av våldsbejakande extremism

11 res. (SD, V, -)

26

Utl. 2016/17:KU12 Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

 

27

Bet. 2016/17:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

28

Bet. 2016/17:KU28 Vissa frågor om kommersiell radio

 

29

Bet. 2016/17:KU25 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

30

Bet. 2016/17:KU26 Indelning i utgiftsområden

1 res. (SD, -)

 

Skatteutskottets betänkande

 

31

Bet. 2016/17:SkU32 Redovisning av skatteutgifter 2017

2 res. (S, SD, MP, V)

 

Civilutskottets betänkande

 

32

Bet. 2016/17:CU18 Skärpt ansvar för fartygsvrak

1 res. (C)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

33

Bet. 2016/17:AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

1 res. (S, MP, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.