Tisdag den 12 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:63

Föredragningslista

2018/19:63

Tisdagen den 12 mars 2019

Kl.

13.00

 

Aktuell debatt

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Aktuell debatt om hantering av IS-återvändare

 

 

Avsägelse

 

2

Eskil Erlandsson (C) som ledamot i riksdagen

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Lena Emilsson (S) som ersättare fr.o.m. den 25 november 2018 t.o.m. den 31 maj 2019 under Yasmine Bladelius (S) ledighet istället för, som tidigare meddelats, t.o.m. den 24 juni 2019

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Lena Emilsson (S) som suppleant i socialutskottet t.o.m. den 31 maj under Yasmine Bladelius (S) ledighet istället för t.o.m. den 24 juni som tidigare meddelats

 

5

Henrik Edin (L) som suppleant i justitieutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 13 mars t.o.m. den 16 maj under Robert Hannahs (L) ledighet 

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

6

Anders Åkesson (C) som förste vice ordförande i trafikutskottet

 

7

Magnus Jacobsson (KD) som andre vice ordförande i trafikutskottet

 

8

Anna-Caren Sätherberg (S) som tredje vice ordförande i trafikutskottet

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

9

Torsdagen den 14 mars kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

10

2018/19:18 Tisdagen den 5 mars

SkU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2018/19:108 av Jens Holm (V)
Ökade utsläpp från vägtrafiken

 

12

2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M)
Utsläppen från trafiken

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

13

2018/19:FPM38 Förordning avseende genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget för 2019 vid Storbritanniens utträde COM(2019) 64

FiU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

14

COM(2019) 125 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 maj 2019

FöU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2018/19:FiU33 Extra ändringsbudget för 2019 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

 

16

Bet. 2018/19:FiU35 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

17

Bet. 2018/19:TU8 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

 

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2018/19:SoU17 Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

 

 

Näringsutskottets utlåtande

 

19

Utl. 2018/19:NU10 Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras

1 res. (SD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2018/19:SkU9 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

1 res. (SD)

21

Bet. 2018/19:SkU11 Företag, kapital och fastighet

22 res. (M, SD, C, V, KD)

22

Bet. 2018/19:SkU12 Punktskatt

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2018/19:SkU13 Mervärdesskatt

7 res. (M, SD, C, KD, L)

24

Bet. 2018/19:SkU15 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

1 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

25

Bet. 2018/19:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

4 res. (M, SD, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkande

 

26

Bet. 2018/19:KrU7 Kulturarvsfrågor

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

 

27

Bet. 2018/19:KU15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

1 res. (M)

28

Utl. 2018/19:KU23 Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2018/19:UbU7 Förskolan

28 res. (M, SD, C, V, KD, L)

30

Bet. 2018/19:UbU15 Studiestöd

11 res. (M, SD, C, KD, L)


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

31

2018/19:114 av Lars Beckman (M)
Utvecklingsledighet

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

32

2018/19:109 av Allan Widman (L)
Återställande av ammunition som överlåtits till Frankrike

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

33

2018/19:11 av Alexandra Anstrell (M)
Djurrättsterrorism
2018/19:26 av Magnus Oscarsson (KD)
Djurrättsmotiverad terrorism

 

34

2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Genomförandet av EU:s vapendirektiv
2018/19:97 av Mikael Strandman (SD)
Ändringar i vapenlagstiftningen

 

35

2018/19:106 av Christina Höj Larsen (V)
Kränkningar i samband med viseringsärenden

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

36

2018/19:112 av Ludvig Aspling (SD)
Huawei

 

37

2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Mål för leveranssäkerheten

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

38

2018/19:117 av Robert Stenkvist (SD)
Trygghet i skolan
2018/19:122 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ordning och reda i klassrummen

 

 

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

39

2018/19:90 av Kjell Jansson (M)
Östlig förbindelse

 

40

2018/19:105 av David Josefsson (M)
Färjetrafik i skärgården

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

41

2018/19:111 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Möjlighet för fackförbund att köpa lagstiftning och politiskt inflytande

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.