Tisdag den 14 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:119

Föredragningslista

2015/16:119

Tisdagen den 14 juni 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 24 maj

Ansökan om ledighet

2

Leif Jakobsson (S) fr.o.m. den 15 juni 2016 t.o.m. den 24 september 2018

Avsägelser

3

Leif Jakobsson (S) som ledamot i skatteutskottet,
i krigsdelegationen och i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 15 juni

Anmälan om ersättare

4

Jamal El-Haj (S) fr.o.m. den 15 juni 2016 t.o.m. den 24 september 2018 under Leif Jakobssons (S) ledighet

Utökning av antalet suppleanter

5

Från 25 till 26 i skatteutskottet

6

Från 27 till 28 i näringsutskottet

Val av extra suppleanter

7

Mathias Tegnér (S) som suppleant i skatteutskottet

8

Börje Vestlund (S) som suppleant i näringsutskottet

Minskning av antalet suppleanter

9

Från 75 till 74 i EU-nämnden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning

10

2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

med anledning av skr. 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

11

2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

12

Bet. 2015/16:UU18 Norden

5 res. (SD, C, V, KD)

13

Bet. 2015/16:UU19 Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

6 res. (M, SD, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:NU23 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

7 res. (M, SD, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:FiU39 Offentlig upphandling

1 res. (SD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

17

2015/16:600 av Annika Qarlsson (C)
Invandrares rätt att ta erbjudna jobb
2015/16:657 av Christian Holm Barenfeld (M)
Utlysning av arbeten för utländska medborgare

18

2015/16:607 av Ola Johansson (C)
Överförmyndarverksamheten
2015/16:608 av Thomas Finnborg (M)
Gode män som försnillar

19

2015/16:615 av Jessika Roswall (M)
Månggifte

20

2015/16:639 av Allan Widman (L)
Skyddsbehövande tolkar

21

2015/16:646 av Mikael Eskilandersson (SD)
Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst

Finansminister Magdalena Andersson (S)

22

2015/16:665 av Fredrik Schulte (M)
Regeringens hantering av överskottsmålet

23

2015/16:667 av Fredrik Schulte (M)
Åtgärder för fler jobb

24

2015/16:680 av Johan Hultberg (M)
Införandet av bonus–malus-system

25

2015/16:685 av Maria Malmer Stenergard (M)
Riskerna med att försvagade drivkrafter leder till minskade skatteinkomster

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

26

2015/16:664 av Lotta Finstorp (M)
En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring

27

2015/16:677 av Gunilla Nordgren (M)
Tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

28

2015/16:633 av Saila Quicklund (M)
Otillåtna substanser i kosttillskott

29

2015/16:662 av Anders W Jonsson (C)
Mödra- och barnadödlighet för utlandsfödda

Miljöminister Karolina Skog (MP)

30

2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M)
Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

31

2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M)
Strandskyddsregler som inskränker äganderätten

32

2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen
2015/16:697 av Staffan Danielsson (C)
Kemikalieinspektionens agerande – ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.