Tisdag den 15 december 2015

Föredragningslista 2015/16:46

Föredragningslista

2015/16:46

Tisdagen den 15 december 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.00

Votering

    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice ordförande i utskott

1

Mats Pertoft (MP) som vice ordförande i justitieutskottet fr.o.m. den 11 december 2015 t.o.m. den 6 augusti 2016 under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet

Avsägelse

2

Olof Lavesson (M) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Maria Stockhaus (M) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2015/16:260 av Johan Forssell (M)
Åldersbedömningar

5

2015/16:264 av Johan Forssell (M)
Dämpat söktryck

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

6

2015/16:3289 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

AU

7

2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (SD)

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2 res. (SD, KD)

Skatteutskottets betänkanden

9

Bet. 2015/16:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2 res. (SD, L)

10

Bet. 2015/16:SkU14 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Utbildningsutskottets betänkande

11

Bet. 2015/16:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:FiU17 Genomförande av krishanteringsdirektivet

Ärenden för avgörande kl. 15.00

Tidigare slutdebatterade

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

16

Utl. 2015/16:UU5 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

2 res. (SD, V)

17

Bet. 2015/16:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:SoU5 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

1 res. (C)

19

Bet. 2015/16:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

20

Bet. 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

21

Bet. 2015/16:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Justitieutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

39 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

23

Bet. 2015/16:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

2 res. (SD, V)

24

Bet. 2015/16:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

7 res. (M, SD, C, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

25

Bet. 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning

2 res. (S, MP, V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.