Tisdag den 15 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:111

Föredragningslista

2017/18:111

Tisdagen den 15 maj 2018

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 24 april

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD)
Ändringar i utlänningslagen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

3

2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

KrU

4

2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

SfU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag

5

2017/18:4170 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

6

2017/18:4172 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

7

2017/18:4176 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD)

JuU

8

2017/18:4177 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

med anledning av prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

9

2017/18:4171 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

10

2017/18:4185 av Linus Bylund m.fl. (SD)

SfU

med anledning av prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

11

2017/18:4175 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

12

2017/18:4181 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

SoU

13

2017/18:4182 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

med anledning av prop. 2017/18:250 En ny strafftidslag

14

2017/18:4184 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

15

2017/18:4164 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

16

2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-)

FiU

17

2017/18:4173 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

FiU

18

2017/18:4174 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

FiU

19

2017/18:4178 av Fredrik Malm m.fl. (L)

FiU

20

2017/18:4179 av Elisabeth Svantesson och Johan Forssell (båda M)

FiU

21

2017/18:4180 av Aron Modig m.fl. (KD)

FiU

med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

22

2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

EU-dokument

23

COM(2018) 238 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 juni 2018

NU

24

COM(2018) 325 Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 juli 2018

FiU

25

COM(2018) 327 Förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 juli 2018

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

26

Bet. 2017/18:NU13 Förbud mot utvinning av uran

2 res. (M, SD, L)

27

Bet. 2017/18:NU14 Förstärkt följerätt

3 res. (M, SD, C, L)

28

Bet. 2017/18:NU15 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Försvarsutskottets betänkande

29

Bet. 2017/18:FöU17 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2 res. (SD, -)

Konstitutionsutskottets betänkanden

30

Bet. 2017/18:KU14 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

4 res. (SD, V)

31

Bet. 2017/18:KU26 Några ändringar i riksdagsordningen

3 res. (SD)

Finansutskottets betänkanden

32

Bet. 2017/18:FiU38 EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

33

Bet. 2017/18:FiU42 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning

Skatteutskottets betänkanden

34

Bet. 2017/18:SkU18 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

1 res. (-)

35

Bet. 2017/18:SkU21 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

2 res. (SD, -)

Justitieutskottets betänkanden

36

Bet. 2017/18:JuU24 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

1 res. (L)

37

Bet. 2017/18:JuU21 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

1 res. (V)

Utrikesutskottets betänkanden

38

Bet. 2017/18:UU24 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

39

Bet. 2017/18:UU25 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

1 res. (V)

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

40

Utl. 2017/18:AU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

1 res. (S, MP, V)

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 16 maj

Socialutskottets betänkande

41

Bet. 2017/18:SoU34 Vissa förslag på assistansområdet

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

42

Bet. 2017/18:SkU20 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

2 res. (SD, -)

43

Bet. 2017/18:SkU22 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder

1 res. (-)