Tisdag den 19 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:135

Föredragningslista

2017/18:135

Tisdagen den 19 juni 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 29 maj

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Framställning

 

2

2017/18:RS8 EU-arbetet i riksdagen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 1 oktober

KU

 

EU-dokument

 

3

COM(2018) 225 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

JuU

4

COM(2018) 226 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 september 2018

JuU

5

COM(2018) 275 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 september 2018

TU

6

COM(2018) 317 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 september 2018

NU

7

COM(2018) 337 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

MJU

8

COM(2018) 366 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 september 2018

KrU

9

COM(2018) 369 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 september 2018

JuU

10

COM(2018) 375 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 september 2018

NU

11

COM(2018) 383 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

KU

12

COM(2018) 384 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

JuU

13

COM(2018) 386 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

JuU


14

COM(2018) 390 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

MJU

15

COM(2018) 436 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

UbU

16

COM(2018) 438 Förslag till Europarlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

TU

17

COM(2018) 442 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

SkU

18

COM(2018) 443 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

SkU

19

COM(2018) 447 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2017/18:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (M, SD, C, L, KD)

21

Bet. 2017/18:FiU21 Vårändringsbudget för 2018

1 res. (SD)

22

Bet. 2017/18:FiU30 Årsredovisning för staten 2017

 


23

Bet. 2017/18:FiU47 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

 

24

Bet. 2017/18:FiU48 En ny ordning för redovisningstillsyn

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

25

Bet. 2017/18:MJU22 Klimatpolitik

36 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2017/18:AU15 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

2 res. (SD, V)

27

Bet. 2017/18:AU18 Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning

 

28

Bet. 2017/18:AU16 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

1 res. (SD)

 

Trafikutskottets utlåtanden

 

29

Utl. 2017/18:TU20 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktivet om förvaltning av vägars säkerhet

 

30

Utl. 2017/18:TU21 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.30

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

31

Bet. 2017/18:KU44 En stärkt minoritetspolitik

7 res. (M, SD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

32

Bet. 2017/18:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015–2017

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

33

Bet. 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

34

Bet. 2017/18:SfU31 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2017/18:NU22 Energipolitikens inriktning

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

36

Bet. 2017/18:NU23 Elmarknadsfrågor

1 res. (V)

37

Bet. 2017/18:NU27 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling (PGU)

7 res. (M, SD, C, V, KD)

39

Bet. 2017/18:UU23 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

1 res. (M, SD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

40

Bet. 2017/18:SoU36 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

3 res. (SD, V, L)

41

Bet. 2017/18:SoU29 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

 

42

Bet. 2017/18:KU46 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

1 res. (M)

43

Bet. 2017/18:KU40 Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

2 res. (M, SD, C, L, KD)

44

Bet. 2017/18:KU47 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

45

Utl. 2017/18:KU48 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

46

Bet. 2017/18:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkanden och utlåtande

 

47

Utl. 2017/18:CU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om grupptalan och om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv

 

48

Bet. 2017/18:CU35 Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare

 

49

Bet. 2017/18:CU39 Strategi för Levande städer – Politik för en hållbar stadsutveckling

2 res. (M, SD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

50

Bet. 2017/18:FiU45 En ny lag om försäkringsdistribution

 

51

Bet. 2017/18:FiU50 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

52

Bet. 2017/18:AU14 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

3 res. (M, C, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

53

Bet. 2017/18:UbU30 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

54

Bet. 2017/18:UbU31 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

2 res. (SD, C, L, KD)

55

Bet. 2017/18:UbU28 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

2 res. (V)

56

Bet. 2017/18:UbU32 Riktade statsbidrag till skolan

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

57

Bet. 2017/18:TU18 Infrastrukturfrågor

8 res. (M, SD, C, L, KD)

58

Bet. 2017/18:TU22 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.