Tisdag den 2 februari 2016

Föredragningslista 2015/16:61

Föredragningslista

2015/16:61

Tisdagen den 2 februari 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 19 januari

Avsägelse

2

Teresa Carvalho (S) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 18 april

Anmälan om ersättare

3

Eva Lindh (S) som ersättare fr.o.m. den 18 april 2016 t.o.m. den 1 januari 2017 under Teresa Carvalhos (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

4

Mathias Tegnér (S) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 18 april 2016

5

Maria Ferm (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

6

Eva Lindh (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 18 april 2016 t.o.m. den 1 januari 2017 under Teresa Carvalhos (S) ledighet

7

Erik Ezelius (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

8

2015/16:22 Tisdagen den 19 januari

FiU

9

2015/16:11 Torsdagen den 21 januari

NU

10

2015/16:16 Torsdagen den 28 januari

SoU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

11

2015/16:319 av Karin Enström (M)
Det svenska stödet till Frankrike

12

2015/16:322 av Markus Wiechel (SD)
Svenskt arbete för fred i Syrien

13

2015/16:324 av Amineh Kakabaveh (V)
Hotande inbördeskrig i Turkiet

14

2015/16:327 av Allan Widman (L)
Samhällets krisberedskap i migrationsfrågan

15

2015/16:343 av Karin Rågsjö (V)
Hälsoundersökningar

16

2015/16:345 av Lotta Finstorp (M)
Vård och behandling för dem som har psoriasis

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

17

2015/16:FPM46 Grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag KOM(2015) 630

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

18

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

19

2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

20

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

JuU

EU-dokument

21

KOM(2015) 668 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets förordningom en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 mars 2016

SfU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag

5 res. (M, SD, V)

Socialutskottets betänkande

23

Bet. 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga

7 res. (SD, C, L, KD)

Finansutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:FiU15 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Konstitutionsutskottets betänkanden

25

Bet. 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

6 res. (SD)

26

Bet. 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio

27

Bet. 2015/16:KU9 Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet

Näringsutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

29

Bet. 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II

1 res. (C)

Trafikutskottets betänkanden

30

Bet. 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

31

Bet. 2015/16:TU7 Cykelfrågor

5 res. (M, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkanden

32

Bet. 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

7 res. (M, SD, C, L, KD)

33

Bet. 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst

3 res. (SD, KD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

34

2015/16:313 av Christian Holm Barenfeld (M)
Ineffektiva arbetsmarknadsutbildningar

35

2015/16:316 av Katarina Brännström (M)
Insatser för ökad integration på arbetsmarknaden
2015/16:317 av Fredrik Schulte (M)
Enkla jobb

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

36

2015/16:298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Sverige som företagarland
2015/16:300 av Jörgen Warborn (M)
Kärnkraften, effektskatten och jobben
2015/16:306 av Maria Weimer (L)
Effektskatten

37

2015/16:312 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

38

2015/16:297 av Eskil Erlandsson (C)
Långsiktiga villkor för lantbruket
2015/16:310 av Anders Forsberg (SD)
Försenade EU-ersättningar
2015/16:321 av Anders Forsberg (SD)
Tidigare utbetalning av EU-ersättningar

39

2015/16:311 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Förändringar inom Livsmedelsverket

40

2015/16:314 av Jens Holm (V)
Den svenska pälsindustrin

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

41

2015/16:303 av Boriana Åberg (M)
Avskaffandet av kårobligatoriet

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

42

2015/16:325 av Per Åsling (C)
Nytt regelverk om upphandling

_________________________