Tisdag den 20 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:129

Föredragningslista

2016/17:129

Tisdagen den 20 juni 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

1

2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD)

SoU

2

2016/17:3755 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C)

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

3

Bet. 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

7 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

4

Bet. 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017

1 res. (SD)

5

Bet. 2016/17:FiU34 Årsredovisning för staten 2016

6

Bet. 2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

2 res. (V)

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkande

7

Bet. 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

7 res. (M, SD, C, L, KD)

Näringsutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:NU20 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

7 res. (SD, V, L)

9

Bet. 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

1 res. (SD)

10

Bet. 2016/17:NU21 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

3 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:NU23 Immaterialrätt

4 res. (M, SD, C, L, KD)

12

Bet. 2016/17:NU24 Statligt ägda bolag i omvandling

3 res. (M, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

13

Bet. 2016/17:KU24 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016

1 res. (L)

14

Bet. 2016/17:KU30 Ny kommunallag

14 res. (SD, V, -)

15

Bet. 2016/17:KU17 Kommunala och regionala frågor

6 res. (SD, C, V, L, KD, -)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:MJU23 En livsmedelsstrategi för Sverige

118 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

2 res. (SD, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden och utlåtande

18

Bet. 2016/17:AU15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

7 res. (SD, V)

19

Bet. 2016/17:AU14 Åtgärder mot diskriminering

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Utl. 2016/17:AU17 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2 res. (M, SD, C, KD)

Finansutskottets betänkande

21

Bet. 2016/17:FiU32 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Justitieutskottets betänkanden

22

Bet. 2016/17:JuU31 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare

2 res. (M, SD, C, L, KD, -)

23

Bet. 2016/17:JuU28 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

1 res. (V)

24

Bet. 2016/17:JuU32 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Socialutskottets betänkanden

25

Bet. 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

2 res. (M, C, L, KD)

26

Bet. 2016/17:SoU19 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

5 res. (S, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkande

27

Bet. 2016/17:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.