Tisdag den 20 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:24

Föredragningslista

2020/21:24

Tisdagen den 20 oktober 2020

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 29 september

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 22 oktober kl. 14.00

Meddelande om särskild debatt med anledning av kriminalvårdens stabsläge och kapacitet

4

Tisdagen den 10 november kl. 13.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2020/21:56 av Ali Esbati (V)
Infranord

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Framställning

6

2020/21:RS2 Upphävande av bestämmelse i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

7

Bet. 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag

3 res. (SD, L)

8

Bet. 2020/21:KU4 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Finansutskottets betänkanden

9

Bet. 2020/21:FiU9 Riksrevisorns årliga rapport 2020

10

Bet. 2020/21:FiU12 Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondens placeringsregler med anledning av covid-19

11

Bet. 2020/21:FiU29 Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

12

Bet. 2020/21:FiU31 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Försvarsutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst

14 res. (M, SD, C, V, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:AU3 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

1 res. (M, SD, KD)

15

Bet. 2020/21:AU4 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Näringsutskottets utlåtande

16

Utl. 2020/21:NU8 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden

2 res. (SD, V)

Skatteutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:SkU4 Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

18

Bet. 2020/21:SkU2 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget

1 res. (C)

19

Bet. 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

1 res. (M, SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.