Tisdag den 22 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:84

Föredragningslista

2015/16:84

Tisdagen den 22 mars 2016

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Återrapportering från Europeiska rådets möte

1

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 17-18 mars

Anmälan om ändrat slutdatum för ersättare

2

Eva Wallin (KD) som ersättare t.o.m. den 24 april under Roland Utbults (KD) ledighet istället för t.o.m. den 15 juni

Anmälan om kompletteringsval

3

Eva Wallin (KD) som suppleant i kulturutskottet t.o.m. den 24 april under Roland Utbults (KD) ledighetistället för t.o.m. den 15 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2015/16:16 Torsdagen den 10 mars

NU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)
En mer jämställd asylpolitik

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM55 Beslut om ekonomiskt partnerskapsavtal med SADC KOM(2016) 8, KOM(2016) 18

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

7

2015/16:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2015

UU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

8

2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

9

2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:FiU30 Amorteringskrav

11

Bet. 2015/16:FiU40 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:JuU14 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

Skatteutskottets utlåtanden

13

Utl. 2015/16:SkU27 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet – land-för-land-rapportering (DAC 4)

14

Utl. 2015/16:SkU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion

Trafikutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:TU12 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Näringsutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:NU13 Exportstrategin

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2015/16:NU12 Politik för hållbart företagande

3 res. (M, SD, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

17 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

20

Utl. 2015/16:KU11 Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

21

Bet. 2015/16:KU12 Trossamfund

1 res. (M, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:KrU9 Kulturarvsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

23

Bet. 2015/16:AU7 Arbetsrätt

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

24

2015/16:476 av Katarina Brännström (M)
Regeringens hantering av fas3

25

2015/16:479 av Erik Andersson (M)
Insatser för ökad sysselsättning bland utrikes födda kvinnor

Statsrådet Åsa Regnér (S)

26

2015/16:359 av Karin Rågsjö (V)
Äldreomsorg

27

2015/16:431 av Boriana Åberg (M)
Barnäktenskap

28

2015/16:462 av Robert Hannah (L)
Hbtq-personer och våld i nära relationer

29

2015/16:480 av Cecilia Widegren (M)
Ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn

Finansminister Magdalena Andersson (S)

30

2015/16:468 av Ulf Berg (M)
Avdragsrätten för representation

31

2015/16:471 av Lars Hjälmered (M)
Backaundantaget

32

2015/16:481 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Skattehöjningen på etanol

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

33

2015/16:469 av Erik Ottoson (M)
Övernattbefordran
2015/16:470 av Erik Ottoson (M)
Det svenska portot

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

34

2015/16:415 av Lotta Finstorp (M)
Framtidens cancervård och Försäkringskassan

35

2015/16:474 av Lotta Finstorp (M)
Regionala skillnader i sjukskrivningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.