Tisdag den 22 september 2020

Föredragningslista 2020/21:12

Föredragningslista

2020/21:12

Tisdagen den 22 september 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Per Ramhorn (SD) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober

2

Björn Söder (SD) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober

Anmälan om kompletteringsval

3

Henrik Vinge (SD)som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober

4

Mattias Bäckström Johansson (SD) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2020/21:2 Torsdagen den 17 september

MJU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

6

2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)
Ändringar i miljöbalken

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7

2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021
Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
Utgiftsområde 1
Utgiftsområde 2 och 25-27
Utgiftsområde 3
Utgiftsområde 4
Utgiftsområde 5 och 7
Utgiftsområde 6
Utgiftsområde 8 och 10-12
Utgiftsområde 9
Utgiftsområde 13 och 14
Utgiftsområde 15 och 16
Utgiftsområde 17
Utgiftsområde 18
Utgiftsområde 19, 21 och 24
Utgiftsområde 20 och 23
Utgiftsområde 22

FiU
FiU
KU
FiU
SkU
JuU
UU
FöU
SfU
SoU
AU
UbU
KrU
CU
NU
MJU
TU

8

2020/21:2 Höständringsbudget för 2020

FiU

EU-dokument

9

COM(2020) 312 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet En handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

SkU

10

COM(2020) 563 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 november 2020

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

11

2019/20:451 av Joar Forssell (L)
Bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.