Tisdag den 24 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:110

Föredragningslista

2015/16:110

Tisdagen den 24 maj 2016

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2015/16:627 av Aron Emilsson (SD)
Situationen för svenska kulturmiljöer

3

2015/16:628 av Aron Emilsson (SD)
Evenemangslista

4

2015/16:636 av Hans Rothenberg (M)
Demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM83 EU:s handlingsplan för e-förvaltning KOM(2016) 179

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

6

Bet. 2015/16:KU26 Elektroniskt kungörande av författningar

Finansutskottets betänkande

7

Bet. 2015/16:FiU32 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Trafikutskottets betänkande

8

Bet. 2015/16:TU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Skatteutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:SkU26 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:UbU19 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

11

Bet. 2015/16:UbU21 Ytterligare undervisningstid i matematik

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd

4 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

14

Bet. 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

3 res. (SD, C, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:KU30 Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall

1 res. (V)

Interpellationssvar

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

16

2015/16:581 av Edward Riedl (M)
Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

17

2015/16:586 av Sten Bergheden (M)
Viltförvaltningen

18

2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD)
Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

19

2015/16:625 av Anders Forsberg (SD)
Artskyddsförordningen

20

2015/16:640 av Anders Åkesson (C)
Skyddsjakt på skarv

Statsrådet Åsa Regnér (S)

21

2015/16:573 av Sofia Fölster (M)
Signalpolitik inom LSS

22

2015/16:616 av Isabella Hökmark (M)
Lag om kvotering

23

2015/16:632 av Sten Bergheden (M)
Bättre måltider för våra äldre

24

2015/16:641 av Lotta Finstorp (M)
Ojämställdhet för personer med funktionsnedsättning

Statsrådet Anna Johansson (S)

25

2015/16:604 av Hans Rothenberg (M)
Kryssningsanlöp och farledsavgifter

26

2015/16:620 av Mikael Oscarsson (KD)
Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter

27

2015/16:624 av Emma Wallrup (V)
Hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen

28

2015/16:630 av Saila Quicklund (M)
Nattågens kvalitet

29

2015/16:637 av Hans Rothenberg (M)
Västsvenska paketet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.