Tisdag den 26 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:67

Föredragningslista

2018/19:67

Tisdagen den 26 mars 2019

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 26, onsdagen den 27 ochtorsdagen den 28 februari samt från sammanträdena fredagenden 1 ochtisdagen den 5 mars

Anmälan om ny riksdagsledamot

3

Gudrun Brunegård (KD) fr.o.m. den 1 april

Anmälan om ändrad partibeteckning

4

Emma Carlsson Löfdahl har den 25 mars anmält att hon inte längre tillhör Liberalernas riksdagsgrupp

Anmälan om gruppledare för partigrupp

5

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 15 februari

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

6

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 15 februari


Anmälan om vice ordförande i EU-nämnden

7

Annika Qarlsson (C) som förste vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 15 mars

Avsägelser

8

Emma Carlsson Löfdahl (-) som ledamot i socialförsäkringsutskottet, suppleant iskatteutskottet ochsuppleant i socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

9

Pernilla Stålhammar (MP) som suppleant i justitieutskottet

Meddelande om aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

10

Fredagen den 5 april kl. 09.30

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

11

2018/19:124 av Maria Stockhaus (M)
Likvärdiga villkor för fristående och kommunala skolor

12

2018/19:125 av Maria Stockhaus (M)
Studiero i skolan

13

2018/19:126 av Maria Stockhaus (M)
Samverkan för bästa skola

14

2018/19:135 av Hampus Hagman (KD)
Tullverkets befogenheter

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

15

2018/19:FPM39 Förordning om vissa järnvägssäkerhets-frågor med anledning av Storbritanniens utträde ur EU COM(2019) 88

TU

16

2018/19:FPM40 Rådsbeslut om Europeiska unionens ståndpunkt inför Världsradiokonferensen 2019 (WRC-19) COM(2019) 117

TU


Anmälan om granskningsrapport

17

RiR 2019:9 Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat

SfU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

18

2018/19:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2018

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

19

Bet. 2018/19:TU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Finansutskottets betänkande

20

Bet. 2018/19:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkanden

21

Bet. 2018/19:JuU18 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

22

Bet. 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

3 res. (S, V, L, MP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

23

Bet. 2018/19:AU6 Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

24

Bet. 2018/19:AU7 Integration

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkande

25

Bet. 2018/19:KrU13 Frågor om konstarterna och film

20 res. (M, SD, C, V, L)

Skatteutskottets betänkanden

26

Bet. 2018/19:SkU7 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

1 res. (KD)

27

Bet. 2018/19:SkU8 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

1 res. (SD)

28

Bet. 2018/19:SkU10 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, KD, L)

29

Bet. 2018/19:SkU14 Skatteförfarande och folkbokföring

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Lena Hallengren (S)

30

2018/19:113 av Pia Steensland (KD)
Andning och sondmatning som grundläggande behov

Finansminister Magdalena Andersson (S)

31

2018/19:95 av Jan Ericson (M)
Åtgärder för högre tillväxt

32

2018/19:104 av Boriana Åberg (M)
En översyn av kassaregisterlagen

33

2018/19:107 av Boriana Åberg (M)
En utvärdering av kemikalieskatten

34

2018/19:134 av Ali Esbati (V)
Trygghets-RUT
2018/19:139 av Tony Haddou (V)
RUT-avdrag för trygghetstjänster

_________________________