Tisdag den 27 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:92

Föredragningslista

2017/18:92

Tisdagen den 27 mars 2018

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 6 och onsdagen den 7 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2017/18:178 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

FöU

3

2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter

CU

Redogörelse

4

2017/18:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2017

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor

5

2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. (L)

FöU

med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler

6

2017/18:4002 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

7

2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

CU

8

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

CU

9

2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C)

CU

EU-dokument

10

COM(2018) 144 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 maj 2018

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:FiU36 Nya regler om betaltjänster

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik

68 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

14

Bet. 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

18 res. (S, M, SD, MP, C, L, KD)

15

Bet. 2017/18:SfU18 Medborgarskap

10 res. (M, SD, V, L, KD)

16

Bet. 2017/18:SfU19 Socialavgifter

3 res. (SD, C, KD)

Trafikutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:TU9 It-politik

12 res. (M, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:TU11 Trafiksäkerhet

25 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för debatt

Skatteutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Bet. 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:SkU12 Skatteförfarande

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

22

Bet. 2017/18:SkU14 Personalliggare i fler verksamheter

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

23

Bet. 2017/18:JuU20 En utvidgning av kapningsbrottet

24

Bet. 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

5 res. (M, SD, C, L, KD, -)

25

Bet. 2017/18:JuU23 Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

Civilutskottets betänkande

26

Bet. 2017/18:CU17 Ersättningsrätt och insolvensrätt

4 res. (M, SD, L, KD)

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.