Tisdag den 3 november 2020

Föredragningslista 2020/21:28

Föredragningslista

2020/21:28

Tisdagen den 3 november 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 13 oktober

Anmälan om ersättare

2

Solange Olame Bayibsa (S) som ersättare fr.o.m. den 1 december 2020 t.o.m. den 31 maj 2021 under Mathias Tegnérs (S) ledighet

Avsägelse

3

Pyry Niemi (S) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Solange Olame Bayibsa (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 1 december 2020 t.o.m. den 31 maj 2021 under Mathias Tegnérs (S) ledighet samt som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 1 december 2020 t.o.m. den 31 maj 2021

Anmälan om ordförande i EU-nämnden

5

Pyry Niemi (S) som ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 30 oktober

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 5 november kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2020/21:73 av Kjell Jansson (M)
Beskattningen av företag

8

2020/21:74 av Helena Bouveng (M)
Undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet

9

2020/21:76 av Jens Holm (V)
Ett svenskt klimatåtagande till UNFCCC

10

2020/21:77 av Niklas Wykman (M)
Skattepolitik för ökad tillväxt

11

2020/21:78 av Boriana Åberg (M)
Åtgärder på skatteområdet

12

2020/21:79 av Thomas Morell (SD)
Utökade taxikontroller

13

2020/21:83 av Maria Nilsson (L)
Jurij Dmitrijev och synen på historien

14

2020/21:84 av Ellen Juntti (M)
Tidsgränser för häktning

15

2020/21:87 av Ludvig Aspling (SD)
Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik

16

2020/21:89 av Christina Höj Larsen (V)
Krav för permanent uppehållstillstånd

17

2020/21:90 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Det kommunala vetot

18

2020/21:93 av Jens Holm (V)
Skogen och biobränslet i färdplanerna för fossilfrihet

19

2020/21:95 av Ludvig Aspling (SD)
EU-direktiv om minimilöner

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

20

2020/21:FPM7 Kommissionens årliga hållbara tillväxtstrategi COM(2020) 575

FiU

21

2020/21:FPM8 Meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 COM(2020) 562

MJU

22

2020/21:FPM9 Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet SWD(2020) 183, COM(2020) 571, SEC(2020) 302, SWD(2020) 184

AU

23

2020/21:FPM10 Förordning om att upprätta ett gemensamt företag för en europeisk superdator COM(2020) 569

UbU

24

2020/21:FPM11 En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025 COM(2020) 565

AU

25

2020/21:FPM12 En kapitalmarknadsunion för människor och företag - en ny handlingsplan COM(2020) 590

FiU

26

2020/21:FPM13 En strategi för digitalisering av finanssektorn i EU COM(2020) 591, 2017/18:FPM66

FiU

27

2020/21:FPM14 EU-strategi för massbetalningar COM(2020) 592

FiU

28

2020/21:FPM15 Marknader för kryptotillgångar och en pilotregim för distribuerad databasteknik COM(2020) 593, COM(2020) 594

FiU

29

2020/21:FPM16 Förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn COM(2020) 595

FiU

30

2020/21:FPM17 Förordning om det europeiska gemensamma luftrummet COM(2020) 579, COM(2020) 577

TU

31

2020/21:FPM18 Rapport om genomförandet av EU:s makroregionala strategier COM(2020) 578

NU

32

2020/21:FPM19 Meddelande om en ny migrations- och asylpakt COM(2020) 609

SfU

33

2020/21:FPM20 Förordning om asyl- och migrationshantering COM(2020) 610

SfU

34

2020/21:FPM21 Ändrat förslag till asylprocedurförordning 2015/16:FPM131, COM(2020) 611

SfU

35

2020/21:FPM23 Förordning om hantering av krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet COM(2020) 613

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

36

2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SoU

Skrivelse

37

2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

SfU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

38

Bet. 2020/21:JuU31 Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord

1 res. (S, V, MP)

39

Bet. 2020/21:JuU4 Digital kommunikation i domstolsprocesser

40

Bet. 2020/21:JuU5 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

4 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

Skatteutskottets betänkanden

41

Bet. 2020/21:SkU3 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen

1 res. (KD)

42

Bet. 2020/21:SkU5 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

1 res. (KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Per Bolund (MP)

43

2020/21:63 av Angelica Lundberg (SD)
Ett centralt skuldregister

Statsrådet Mikael Damberg (S)

44

2020/21:60 av Alexander Christiansson (SD)
Åtgärder för att bekämpa romansbedrägerier

45

2020/21:70 av Marléne Lund Kopparklint (M)
En renodling av polisens uppdrag

46

2020/21:75 av Thomas Morell (SD)
Brott inom yrkestrafiken

Statsrådet Anders Ygeman (S)

47

2020/21:62 av Pål Jonson (M)
Säkerhetsrisker med införandet 5G-nätet

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

48

2020/21:58 av Robert Stenkvist (SD)
Akademiska spökskrivare

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

49

2020/21:59 av Ludvig Aspling (SD)
EU:s handlingsplan mot rasism

50

2020/21:61 av Mikael Strandman (SD)
Diskriminering på grund av politisk åskådning vid offentlig tillsättning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

51

2020/21:55 av Martin Kinnunen (SD)
Elitidrottens villkor under pandemin

52

2020/21:67 av Vasiliki Tsouplaki (V)
Stöd till ungdomsorganisationer

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.