Tisdagen den 23 juni 2009

Föredragningslista 2008/09:137

2008/09:137

Tisdagen den 23 juni 2009

Kl.

09.00

Interpellationssvar

Arbetsplenum (tidigast kl. 11.00)

Beslut efter debattens slut

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Information från regeringen

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 17 juni

    

Berättelse från Valprövningsnämnden

2                                     

Helena Bargholtz (fp) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 17 juni 2009

3                                     

Michael Anefur (kd) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juli 2009

4                                     

Hans Unander (s) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juli 2009

5                                     

Erik Ullenhag (fp) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juli 2009

    

6                                     

Meddelande om preliminär sammanträdesplan för kammaren hösten 2009

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

7                                     

2008/09:37 Fredagen den 5 juni

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

8                                     

2008/09:FPM130 Direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) KOM(2009)207

FiU

9                                     

2008/09:FPM131 Ändring avseende beräkningen av den BNI som används för att fastställa EU-avgifterna KOM(2009)238

FiU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

10                                 

KOM(2009)248 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet

UU

11                                 

KOM(2009)262 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet om Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

JuU

    

Svar på interpellationer

Statsrådet Maria Larsson (kd)

12                                 

2008/09:517 av Lennart Axelsson (s)

Den ekonomiska krisens effekter på folkhälsan

Socialminister Göran Hägglund (kd)

13                                 

2008/09:485 av Jacob Johnson (v)

Akademiska sjukhuset och sjukvårdsregionerna

    

Ärende för debatt och beslut efter debattens slut

Reservationer

Finansutskottets utlåtande

14                                 

2008/09:FiU42 Finansiell tillsyn

2 res. (s,v)

    

Återrapportering från Europeiska rådets
möte kl. 13.00

15                                 

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) återrapporterar från Europeiska rådets möte 18-19 juni

    

Information från regeringen
(börjar 15 min. efter återrapporteringens slut)

16                                 

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) informerar om regeringens prioriteringar inför ordförandeskapet

    

     

    

                                   ______________________________