Torsdag den 10 september 2015

Föredragningslista 2014/15:123

Föredragningslista

2014/15:123

Torsdagen den 10 september 2015

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Eva-Lena Jansson (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

2

Patrik Björck (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om gruppledare för partigrupp

3

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 18 maj

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

4

Maria Ferm (MP) fr.o.m. den 18 maj

Meddelande om namnändring

5

Christian Holm (M) har bytt namn till Christian Holm Barenfeld

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

6

2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)
Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2014/15:FPM45 Samråd om ny energimarknadsmodell och meddelande om konsumenter på energimarknaderna KOM(2015) 339, KOM(2015) 340

NU

8

2014/15:FPM46 Revidering av EU:s ramverk för energimärkning KOM(2015) 341

NU

9

2014/15:FPM47 Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket KOM(2015) 337

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid fördenna skrivelse
Motionstiden utgår den 30 september 2015

JuU

EU-dokument

11

KOM(2015) 337 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober 2015

MJU

Interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

12

2014/15:756 av Hans Wallmark (M)
Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet

Statsrådet Per Bolund (MP)

13

2014/15:710 av Niklas Wykman (M)
Ökande skuldkvoter för hushållen

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

14

2014/15:759 av Erik Ottoson (M)
Moms på posttjänster

15

2014/15:760 av Erik Ottoson (M)
Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

16

2014/15:750 av Robert Hannah (FP)
Förföljelse av kristna på asylboenden

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

17

2014/15:715 av Erik Ottoson (M)
Öppna data

_________________________