Torsdag den 14 april 2016

Föredragningslista 2015/16:92

Föredragningslista

2015/16:92

Torsdagen den 14 april 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition

Motionstiden utgår den 2 maj 2016

FiU

3

2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Förslagspunkt 1

Förslagspunkt 2-11

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition

Motionstiden utgår den 2 maj 2016

FiU

KU

4

2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

MJU

Skrivelser

5

2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016

SkU

6

2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

7

2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

8

2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD)

AU

9

2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L)

AU

10

2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

AU

med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

11

2015/16:3371 av Hans Linde m.fl. (V)

UU

12

2015/16:3384 av Sofia Damm m.fl. (KD)

UU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:KU17 Offentlig förvaltning

4 res. (M, SD, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

14

Bet. 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, L, KD)

15

Bet. 2015/16:UbU17 Forskning

13 res. (M, SD, C, L)

Trafikutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

17

Bet. 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Finansutskottets betänkande

18

Bet. 2015/16:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

7 res. (M, SD, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkanden

19

Bet. 2015/16:JuU18 Straffrättsliga frågor

49 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

20

Bet. 2015/16:JuU20 Polisfrågor

38 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkanden

21

Bet. 2015/16:KrU8 Folkbildning och spelfrågor

7 res. (M, SD, C, KD)

22

Bet. 2015/16:KrU10 Kultur för alla

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkanden

23

Bet. 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

24

Bet. 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

1 res. (S, MP)

Frågestund kl. 14.00

25

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.