Torsdag den 14 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:121

Föredragningslista

2019/20:121

Torsdagen den 14 maj 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 23 och fredagen den 24 april

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

2

COM(2020) 197 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 juli 2020

SkU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

3

Bet. 2019/20:SoU22 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

4

Bet. 2019/20:SoU23 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter

Civilutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:CU28 Personligt betalningsansvar i aktiebolag

1 res. (S, V, MP)

6

Bet. 2019/20:CU29 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:UU7 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1 res. (SD, KD)

8

Bet. 2019/20:UU8 Europarådet

1 res. (C)

Socialutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

4 res. (SD, V, KD)

10

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.