Torsdag den 2 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:84

Föredragningslista

2018/19:84

Torsdagen den 2 maj 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 10 och torsdagen den 11 april

Avsägelse

2

Jari Puustinen (M) som ledamot i riksdagen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM44 Europaparlamentets förordning om ombudsmannens ämbetsutövning

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2018/19:116 Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

TU

Framställning

5

2018/19:RB3 Statens roll på betalningsmarknaden

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:96 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

6

2018/19:3075 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

7

2018/19:3071 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

TU

med anledning av skr. 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

8

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

UU

9

2018/19:3090 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L)

UU

10

2018/19:3091 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

med anledning av skr. 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov

11

2018/19:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

EU-dokument

12

COM(2019) 163 MEddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen Läget idag och vägar framåt

KU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

13

Bet. 2018/19:SoU15 Frågor om psykisk ohälsa

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkanden

14

Bet. 2018/19:UbU8 Grundläggande om utbildningen

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2018/19:UbU9 Lärare och elever

51 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2018/19:UbU10 Övergripande skolfrågor

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkanden

17

Bet. 2018/19:JuU22 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

18

Bet. 2018/19:JuU17 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

Utrikesutskottets betänkande

19

Bet. 2018/19:UU13 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Finansutskottets betänkanden

20

Bet. 2018/19:FiU23 Riksbankens förvaltning 2018

21

Bet. 2018/19:FiU37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Civilutskottets betänkanden

22

Bet. 2018/19:CU12 Planering och byggande

48 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2018/19:CU13 Fastighetsrätt

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialutskottets betänkanden

24

Bet. 2018/19:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

13 res. (M, SD, C, KD)

25

Bet. 2018/19:SoU11 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

26

Bet. 2018/19:MJU12 Livsmedelspolitik

31 res. (M, SD, C, KD)

27

Bet. 2018/19:MJU13 Vattenvård

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

28

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________