Torsdag den 23 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:63

Föredragningslista

2019/20:63

Torsdagen den 23 januari 2020

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Maria Arnholm (L) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 februari

 

2

Morgan Olofsson (L) som ersättare i riksdagen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Per Bolund (MP) som ledamot i krigsdelegationen

 

4

Marcus Jonsson (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2019/20:254 av Jonas Sjöstedt (V)
Privatiseringar av samhällsfunktioner

 

6

2019/20:257 av Katja Nyberg (SD)
Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet

 

7

2019/20:262 av Ludvig Aspling (SD)
Karens vid ansökan om medborgarskap

 

8

2019/20:275 av Jörgen Berglund (M)
Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2019/20:FPM12 Kommissionens årliga hållbara tillväxtstrategi 2020 COM(2019) 650

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal

 

10

2019/20:3460 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

CU

11

2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M)

CU

 

med anledning av skr. 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

12

2019/20:3455 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

13

2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

14

2019/20:3467 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

15

2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

 

EU-dokument

 

16

COM(2020) 22 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 mars 2020

NU

17

COM(2020) 23 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 mars 2020

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

18

2019/20:247 av David Josefsson (M)
Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

19

2019/20:221 av Gudrun Brunegård (KD)
Behörighetskraven för vuxenutbildningen

 

20

2019/20:250 av Roger Haddad (L)
Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

21

2019/20:245 av Lotta Finstorp (M)
Nationalmuseum

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

22

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.