Torsdag den 27 januari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:60

Föredragningslista

2021/22:60

Torsdagen den 27 januari 2022

Kl.

14.00

 

Val

 

 

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

1

Marie Granlund (S) som ordförande i riksdagens råd för Riksrevisionen

 

 

Frågestund

 

2

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

 

Avsägelse

 

3

Thomas Hammarberg (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 februari 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Patrik Lundqvist (S) som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

 

 

Meddelande om utrikespolitisk debatt

 

5

Onsdagen den 16 februari kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2021/22:243 av Alexandra Anstrell (M)
Regeringens planer på att ta bort det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar

 

7

2021/22:261 av Jörgen Berglund (M)
Fiberbankar

 

8

2021/22:267 av Alexandra Anstrell (M)
Möjligheten att kunna sälja vildsvinskött direkt från jägare till konsument

 

9

2021/22:280 av Johan Hultberg (M)
Enklare regler för försäljning av vildsvinskött

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

10

2021/22:FPM44 Förslag till ändring av den fleråriga budgetramen 2021-2027 COM(2021) 569

FiU

11

2021/22:FPM47 Förslag till rådets direktiv med regler för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för skatteändamål och ändring av direktiv 2011/16/EU COM(2021) 565

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

12

2021/22:95 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

CU

 

EU-dokument

 

13

COM(2021) 726 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2022

FiU

14

COM(2021) 727 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller att öka transparensen för marknadsdata, undanröja hinder för framkomsten av konsoliderad handelsinformation, optimera handelsskyldigheterna och förbjuda mottagande av betalningar för vidarebefordran av kundorder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2022

FiU

15

COM(2021) 732 Förslag till rådets direktiv om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2022

KU

16

COM(2021) 733 Förslag till rådets direktiv om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

KU

17

COM(2021) 734 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

KU

18

COM(2021) 767 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF för att anpassa det till unionens regler om skydd av personuppgifter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

JuU

19

COM(2021) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

TU

20

COM(2021) 832 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2020/1429 vad gäller varaktighet för referensperioden för tillämpningen av tillfälliga åtgärder avseende uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

TU

21

COM(2021) 997 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2001/83/EG och 2001/20/EG vad gäller undantag från vissa skyldigheter avseende vissa humanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

SoU

22

COM(2021) 998 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 536/2014 vad gäller undantag från vissa skyldigheter avseende prövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

SoU

23

COM(2022) 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2022

UU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.