Torsdag den 27 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:22

Föredragningslista

2016/17:22

Torsdagen den 27 oktober 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

15.30

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2016/17:52 av Anti Avsan (M)
Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation

2

2016/17:58 av Katarina Brännström (M)
Förenkling av lönestöden

3

2016/17:70 av Eva Lohman (M)
Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

KOM(2016) 662 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 december 2016

UbU

Interpellationssvar

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

5

2016/17:50 av Saila Quicklund (M)
Idrott i skolan

Miljöminister Karolina Skog (MP)

6

2016/17:56 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tillämpningen av strandskyddet

Frågestund kl. 14.00

7

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

8

Återrapportering från Europeiska rådets möte
kl. 15.30

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.