Torsdag den 3 september 2015

Föredragningslista 2014/15:122

Föredragningslista

2014/15:122

Torsdagen den 3 september 2015

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Marta Obminska (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015

Avsägelse

2

Lilian Wiklund som justitieombudsman fr.o.m. den 1 februari 2016

Anmälan om kompletteringsval

3

Ulrika Heindorff (M) som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 28 september t.o.m. den 31 december under Jonas Jacobsson Gjörtlers (M) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2014/15:743 av Aron Modig (KD)
Höjda skatter på bensin och diesel

5

2014/15:748 av Rickard Nordin (C)
Skattebefrielse för biodrivmedel

6

2014/15:750 av Robert Hannah (FP)
Förföljelse av kristna på asylboenden

7

2014/15:752 av Lars Tysklind (FP)
Överenskommelse om minimimått på havskräfta

8

2014/15:753 av Lars Tysklind (FP)
Levande kust och skärgård

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2014/15:127 Assisterad befruktningför ensamstående kvinnor
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

SoU

10

2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

SkU

11

2014/15:136 Gäldenärersmöjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

CU

12

2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

UbU

13

2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

JuU

14

2014/15:139 Europeisk skyddsorder
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

JuU

15

2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den30 september2015

TU

Skrivelser

16

2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dennaskrivelse
Motionstiden utgår den30 september2015

SoU

17

2014/15:144 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dennaskrivelse
Motionstiden utgår den30 september2015

KU

Interpellationssvar

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

18

2014/15:712 av Sten Bergheden (M)
Förbättring av Kemikalieinspektionen

19

2014/15:713 av Sten Bergheden (M)
Kostnaderna för vattendirektivet

20

2014/15:747 av Johan Hultberg (M)
Marint skräp – ett allvarligt miljöhot

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

21

2014/15:630 av Hans Rothenberg (M)
Egenanställning – en outnyttjad resurs

22

2014/15:631 av Hans Rothenberg (M)
Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna

23

2014/15:740 av Lotta Finstorp (M)
Antalet traineejobb

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

24

2014/15:675 av Johan Forssell (M)
Avhysning av läger och bosättningar

25

2014/15:684 av Mikael Cederbratt (M)
Åldersbedömning av ensamkommande barn

26

2014/15:702 av Johan Forssell (M)
Uppenbart ogrundade ansökningar

27

2014/15:734 av Markus Wiechel (SD)
Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn

28

2014/15:744 av Hans Wallmark (M)
Vice statsminister

Statsrådet Åsa Regnér (S)

29

2014/15:736 av Lotta Finstorp (M)
Den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen

30

2014/15:746 av Mikael Eskilandersson (SD)
Frihet att själv välja partner

Statsrådet Anders Ygeman (S)

31

2014/15:666 av Robert Hannah (FP)
Kapaciteten att kunna åtala återvändande terrorister

32

2014/15:719 av Johan Hedin (C)
Alkoholsmuggling

Statsrådet Anna Johansson (S)

33

2014/15:728 av Erik Ottoson (M)
Autonoma fordon på svenska vägar

34

2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)
Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel

35

2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M)
Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm

36

2014/15:741 av Penilla Gunther (KD)
Lagar och regler kring drönare

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

37

2014/15:691 av Jens Holm (V)
Djurskydd i TTIP

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

38

2014/15:693 av Runar Filper (SD)
Svensk kultur

_________________________