Torsdag den 31 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:123

Föredragningslista

2017/18:123

Torsdagen den 31 maj 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

1

2017/18:FPM92 Förslag till system för EU:s egna medel för perioden från 2021 och framåt COM(2018) 328, COM(2018) 326, COM(2018) 327, COM(2018) 325

FiU

2

2017/18:FPM93 Bolagsrättspaketet COM(2018) 241, COM(2018) 239

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av skr. 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

3

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

EU-dokument

4

COM(2018) 286 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juli 2018

TU

5

COM(2018) 315 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juli 2018

TU

6

COM(2018) 336 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juli 2018

CU

7

COM(2018) 340 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juli 2018

MJU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat och bordlagt efter lika röstetal

Trafikutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:TU16 Sjöfartsfrågor

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:SfU30 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

1 res. (SD)

10

Bet. 2017/18:SfU26 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

3 res. (SD, V)

11

Bet. 2017/18:SfU29 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

1 res. (SD)

12

Bet. 2017/18:SfU22 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:SkU24 Redovisning av skatteutgifter 2018

2 res. (SD, -)

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:UU22 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

1 res. (SD)

Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Lena Hallengren (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Statsrådet Anna Ekström (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.